Algemene voorwaarden

BRISDET aanvaardt en voert aanwijzingen uit op grond van een overeenkomst van opdracht. Dit geldt eveneens als de cliënt uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend verzoekt dat de aanwijzingen door een bepaalde persoon van BRISDET wordt uitgevoerd.

 1. De bepalingen van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, welke een gezamenlijke aansprakelijkheid in het leven roepen wanneer aanwijzingen aan twee of meerdere personen worden gegeven, zijn niet van toepassing.
 2. BRISDET zal alle aan haar toevertrouwde opdrachten zorgvuldig, naar haar beste kennis en vaardigheden, uitvoeren.
 3. In het kader van een opdracht is BRISDET gerechtigd om ter assistentie derden in te schakelen, zoals, deurwaarders, buitenlandse advocaten en andere binnen- of buitenlandse dienstverleners en adviseurs.
 4. Indien in het kader van de uitvoering van een opdracht zich toch een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van BRISDET leidt, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door BRISDET afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft inclusief het eigen risico dat BRISDET in verband  met voornoemde verzekering draagt. De aansprakelijkheid vervalt indien de cliënt niet binnen een jaar nadat deze bekend is geworden met de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid leidt en de verwijtbaarheid aan BRISDET, BRISDET aansprakelijk heeft gesteld.
 5. Indien en voor zover de verzekeraar zoals omschreven onder 5. om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van BRISDET beperkt tot een bedrag gelijk aan drie keer het honorarium dat voor de betreffende opdracht leidend tot de aansprakelijkheid is gefactureerd.
 6. Indien in het kader van de uitvoering van een opdracht derden betrokken zijn, is BRISDET niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van derden of tekortkomingen daarin. Aanwijzingen van cliënt aan BRISDET om gebruik te maken van de diensten van derden impliceren volle instemming van cliënt met aansprakelijkheidsuitsluitingen van deze derden.
 7. BRISDET kan de communicatiemiddelen tussen BRISDET, cliënt en derden niet garanderen. Risico’s met betrekking tot communicatiemiddelen tussen BRISDET, cliënt en derden zijn derhalve voor rekening van cliënt.
 8. BRISDET is verplicht haar cliënten en begunstigden daarvan te identificeren en om iedere ongebruikelijke transactie bij de bevoegde autoriteiten te melden. Cliënten die gebruik maken van de diensten van BRISDET stemmen in om alle informatie met betrekking hiertoe te doen toekomen aan BRISDET, daarmee van hun kennis met deze verplichtingen blijk gevende, en stemmen in met een dergelijke melding voor zover de toestemming nodig is.
 9. Nota’s van BRISDET zijn binnen 14 dagen geteld vanaf datum factuur opeisbaar tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 10. Op alle opdrachten gegeven door cliënt aan BRISDET zijn de algemene voorwaarden van cliënt niet van toepassing.
 11. Op de rechtsverhoudingen tussen BRISDET en cliënt is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend aan de bevoegde rechter te Amsterdam (Nederland) voorgelegd.
 12. In geval van verschillen tussen de verschillende taalversies van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie doorslaggevend.

BRISDET B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel in Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 58457232.